Wij zijn verhuisd naar https://cornelisbakkerfoundation.eu

Even geduld alstublieft, u wordt doorverbonden...

Stichting
Cornelis Bakker-Collectie

Rotterdamse Schilders en Tekenaars 1770-1920

Over de Stichting

De Stichting beheert de ateliernalatenschap van de Rotterdamse kunstenaarsfamilies Hauck-Bakker-Van de Laar. De Stichting is gevestigd te Amsterdam en werd opgericht in 1991 bij akte verleden ten overstaan van notaris mr. J.H.M. Carlier.

Doel

Het doel van de Stichting is volgens de oprichtingsakte van 1991 ‘het verzamelen, conserveren en catalogiseren van kunstwerken en archivalia van de hand van dan wel deel uitmakende van verzamelingen aangelegd door Cornelis Bakker (1771-1849) en diens nazaten, alsmede van werken van zijn leerlingen en leermeesters, en voorts het openen van de mogelijkheid voor een ruim(er) publiek om van die kunstvoorwerpen en archivalia kennis te nemen, alsmede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn in de ruimste zin van het woord’.

Beleidsplan

De Stichting heeft bestuurslid Wilma van Giersbergen uitgenodigd tot het schrijven van een boek over de kunstenaarsfamilies Hauck, Bakker en Van de Laar in de periode 1770-1920. Dit boek kon op 7 september 2018 - onder grote belangstelling — feestelijk worden gepresenteerd bij uitgeverij Ad Donker te Rotterdam. Deze publicatie werd grotendeels gefinancierd door de Stichting Cornelis-Bakker-Collectie. Echter, ook de Rotterdamse Stichting Bevordering van Volkskracht en de Erasmusstichting Rotterdam hebben aan de financiering daarvan bijgedragen.

Vanaf 2019 wordt gewerkt aan nieuwe kleinere publicaties. Zie verder onder “Publicaties in voorbereiding”.

Tevens wordt gewerkt aan de voorbereiding van een tentoonstelling in 2021 over Rotterdamse decoratie kunstenaars, waaronder ook die van de families Hauck, Bakker en Van de Laar. Deze tentoonstelling zal worden georganiseerd naar aanleiding van het in 2020 te verschijnen proefschrift van Hans van Herwijnen over de Rotterdamse decoratie kunstenaar Willem Adrianus Fabri.

Culturele ANBI

Aan de Stichting is op 22 augustus 1991 de ANBI-status verleend. Het fiscale nummer van de Stichting is 8143 43958. Op 1 januari 2015 heeft de Belastingdienst de Stichting bovendien de status van ‘Culturele ANBI’ toegekend. De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 41210493.

Vermogensfonds

De Stichting is een vermogensfonds omdat geen geld of goederen worden geworven. Constantijn Bakker, mede-oprichter van de Stichting, is momenteel de enige persoon die de Stichting financieel steunt. Deze ondersteuning wordt gebruikt om kleine onkosten van bestuursleden te vergoeden. In 2017-2018 werd een groot bedrag besteed om de financiering van een naslagwerk, geschreven door Wilma van Giersbergen, mogelijk te maken (zie beleidsplan).

Financieel verslag

Ieder jaar wordt door de penningmeester een financieel verslag opgemaakt dat tijdens de jaarvergadering van de Stichting ter goedkeuring aan het bestuur wordt voorgelegd. Sinds 2013 worden deze financiële verslagen, na goedkeuring door het bestuur, gepubliceerd op deze website. Zie verder onder “Financiën”.

Bestuur van de Stichting

Het bestuur van de Stichting is als volgt samengesteld:

  • Robert-Jan te Rijdt, voorzitter
  • Constantijn Bakker, secretaris
  • Hans van Herwijnen, penningmeester
  • Wilma van Giersbergen, bestuurslid
  • Marjan Ketner, bestuurslid

De bestuursleden doen hun werk als vrijwilligers. Zij kunnen evenwel een onkostenvergoeding krijgen voor uitgaven die zijn gedaan in verband met door de Stichting noodzakelijk geachte activiteiten.

Contactgegevens

De Stichting is bereikbaar op het volgende adres: Postbus 15357 — 1001 MJ AMSTERDAM.
Ook kunt u ons bereiken per email: info[at]stichting-cornelisbakker.eu